Tranh cách điệu hiện đại

   Tranh bộ                                                     Tranh cách điệu hiện đại 
   Tranh Chân Dung                                         Tranh phong cảnh 
   Tranh Siêu Thực                                          Tranh tĩnh vật
  Tranh Trừu Tượng 1                                    Tranh vẽ người trừu tượng

CĐHĐ 01

CĐHĐ 04

CĐHĐ 07

CĐHĐ 10

CĐHĐ 13

CĐHĐ 16

CĐHĐ 19

CĐHĐ 22

CĐHĐ 25

CĐHĐ 28

CĐHĐ 02

CĐHĐ 05

CĐHĐ 08

CĐHĐ 11

CĐHĐ 14

CĐHĐ 17

CĐHĐ 20

CĐHĐ 23

CĐHĐ 26

CĐHĐ 29

CĐHĐ 03

CĐHĐ 06

CĐHĐ 09

CĐHĐ 12

CĐHĐ 15

CĐHĐ 18

CĐHĐ 21

CĐHĐ 24

CĐHĐ 27

CĐHĐ 30Comments