HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG MINH

A. Điều khiển hệ thống điện thông minh bằng điện thoại (Có kịch bản cụ thể)